歡迎來到中研院民族所數位典藏平台
搜尋
Generic filters
搜尋資料庫
博物館藏品
博物館典藏影像
古文契書
所內出版品

仝立杜賣盡根田契字

貨號: LB03_0008160
  • 圖書館古文契書資訊

數典編號: LB03_0008160

原件編號: ET1406

契字名稱: 仝立杜賣盡根田契字

中曆: 光緒7年(1881)

西曆: 1881

舊地名: 內木柵芎蕉腳過溝厝前北勢

今地名: 南投縣草屯鎮

立契人: 李德性、李德義、李德暖、李德煌、李德安

類別: 0202-土地(執照、歸管分管、丈單、典胎、杜賣、找洗、佃批、墾約、契尾)

版本: 1

備註:

(2)張 手寫樣式 章6枚;畫押8枚 右騎縫章,共5枚;左騎縫章,共4枚 右款縫 文字破損 其他:附光緒15年契尾1張

內容:

仝立杜賣盡根田契字人李德暖、性、義、德煌、德安兄弟等有承叔父鬮分應份旱田壹段址在內木柵芎蕉腳過溝厝前北勢 東至溝界西至土地公面前高岸界南至竹圍外岸界北至溝界四至界址明白逐年配納大租粟參斗參升參合正帶 坑溝水通流充足今因乏銀別創兄弟相商愿將此田出賣先盡問房親叔兄弟侄人等各不欲承受外托中引就向 到與爽文路坑仔庄堂叔李祖勇出首承買當日三面議定時值盡根田價銀柒拾參大員正其銀即日仝中交付收 足訖其田隨即踏明界址交付與堂叔勇前去掌管起耕招佃收租納課永為己業自此一賣千休日後價值千金暖等 兄弟不敢言找言贖並言洗言□之事保此田係暖等兄弟鬮分應份物業與房親人等無干亦無重張典掛他人財 物以及來歷交加不明拖欠大租等情如有此情暖等兄弟出首一力抵當不干買主之事此係兩愿各無抑勒反悔 口恐無憑仝立杜賣盡根田契字壹紙併帶鬮書字壹紙合共貳紙付執為照 即日仝中見實收過杜賣盡根田契字內佛銀柒拾參大員正完足再照 批明此田大契胞伯祖綽收存合應批明再照 代筆人謝一心 為中人胞伯祖綽 在場知見人胞叔祖蒲 光緒柒年捌月 日仝立杜賣盡根田契字人李德暖、性、義、德煌、德安 丈過北字伍百柒陸號又伍百捌捌號 契尾 福建臺灣等處承宣布政使司為遵 旨議奏事乾隆十五年正月二十四日奉准戶部咨河南司案呈所有本部議覆河南布政使富明條奏買賣田產將契尾粘連用 印存貯申送府州藩司查驗等因一摺于本年十二月十二日奏本日奉 旨依議欽此相應抄錄原奏並頒發格式行文福建巡撫欽遵辦理可也計粘單一紙格式一張內開該臣等查得該布政使富明 奏稱部議多頒契尾以後巧取病氏給業戶契尾例不與照根同申上司查驗不肖有司其與給民契尾則按數登填而于存 官照根或將價銀刪改請嗣後州縣於業戶納稅時將契尾粘連用印存貯每遇十號申送知府直隸州查對如姓名銀數相 符即將應給業戶之契尾並州縣備案之照根於騎縫處截發分別給存其應申藩司照根于季報時府州彙送至知府直隸 州經收稅契照州縣申送府州之例徑送藩司等語查雜稅與正賦均由州縣造報該管府州核轉完納正賦填寫聯三串票 從未議將花戶收執串票與申繳上司底串並送府州查驗誠以花戶照票一繳府州則給領無時弊端易起今稅契雜項契 尾與照根並送查發是雜項更嚴於正賦殊與政體未協況契尾一項經一衙門即多一衙門之停櫊由一吏胥即多一吏胥 之索求甚至夤緣為奸掯勒驗查以致業戶經年累月求一執照寧家而不可得勢必多方打點需索之費數倍於前將來視 投稅為畏途觀望延挨寧匿白契而不辭子國課轉無裨益應將該布政使奏請州縣經收稅銀將契尾粘連存貯十號申送 府州查發並知府直隸州照州縣例徑送藩司之處均毋庸議至於貪吏以大報小奸民爭執訐訟實緣法久弊生不可不量 為變通臣等酌議請嗣後布政司頒發給民契尾格式編列號及前半幅照常細書業戶等姓名買賣田房數目價銀稅銀若 于後半幅於空白處預鈐司印以備投稅時將契價稅銀數目大字填寫鈐印之處合業戶看明當面騎字截開前幅給業戶 收執後幅同季冊彙送布政司查核此係一行筆跡平分為二大小數自委難改換其從前州縣布政司備查各契尾應行停 止以省繁文庶契尾無停擱之虞而契價無參差之弊於民無累於稅無虧侵蝕可杜而爭訟可息矣如蒙 俞允俟 命下之日臣部頒發格式通行直省督撫一體預遵辦理可也等因咨院行司奉此 計開北投業戶李祖勇買李德性等田坐落內林柵用價銀伍拾壹兩壹錢納稅銀壹兩伍錢參分參厘 布字壹千壹百陸號右給彰化縣業戶李祖勇准此 光緒拾伍年陸月 日

全文影像需至本所方能瀏覽

授權規範: 閱讀授權規範